Polisïau

Rydym yn ysgol unigryw, fel yr unig ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Sir Caerffili. Anogir pob disgybl yn gryf i gyfathrebu trwy’r Gymraeg ac i fwynhau gweithgareddau allgyrsiol sydd yn dathlu defnydd yr iaith. Mae’n angenrheidiol bod rhieni yn flaengar wrth annog a chefnogi defnydd yr iaith cymaint â phosibl.

Gellir cefnogi disgyblion mewn sawl ffordd:

 • ymaelodi a’r Urdd.
 • Menter Iaith Caerffili.
 • wrth wylio rhaglenni teledu a gwrando ar raglenni radio trwy’r iaith.
 • darllen llyfrau a chylchgronau Cymraeg
 • dysgu Cymraeg eich hunain.

Dydy hi ddim yn realistig i wahardd ffonau symudol yn  gyfan gwbl o’r ysgol, na chwaith yn ymarferol i gymryd pob un ffôn symudol yn y bore a’u dychwelyd yn y prynhawn. Rydym yn caniatau ffonau symudol yn yr ysgol o dan yr amodau a nodir  yn y polisi isod.

Ni ellir ddefnyddio ffonau yn ystod oriau ysgol i unrhyw bwrpas (ee ffonio. tecstio, pori’r we, tynnu lluniau, creu fideo), gan gynnwys wrth gyrraedd yr ysgol, amser egwyl a chinio.

Dylai pob ffôn fod wedi ei diffodd (nid dim ond gyda’r sŵn wedi’i ddiffodd) a’i chadw allan o olwg. Os torrir yr amodau yma gan unrhyw ddisgybl fe gymerir y ffôn a’i chadw yn y Swyddfa. Fe ddychwelir y ffôn drannoeth wrth dderbyn nodyn gan y rhieni/gofalwyr.

Noder: mae’r polisi yma’n cynnwys ffonau, ‘IPod’, chwaraewyr MP3/MP4 ac unrhyw ddyfeisiau electronig tebyg.

Un o fanteision gwisg ysgol yw ei bod yn sicrhau fod pawb yn edrych yn drwsiadus gan osgoi tynnu sylw’n ormodol.

Mewn ymgais i wella’r cyflenwad o wisg ysgol mae’r ysgol wedi llunio cytundeb gyda Chyswllt Ysgol Trutex.

Mae Trutex yn gwmni sefydledig yn y busnes gwisg ysgol, ac mae ganddo brofiad helaeth yn darparu gwisg ysgol yn uniongyrchol i’r rhieni. Drwy ei wasanaeth Cyswllt Ysgol, gallwch brynu’r holl wisg ysgol, ac fel mantais ychwanegol, bydd y nwyddau yn cael eu hanfon yn uniongyrchol i’ch cartref (neu at gyfeiriad penodedig). Gwelir manylion sydd yn benodol i’n hysgol ni yn y Llawlyfr Cyswllt Ysgol. Mae’r Llawlyfr Cyswllt Ysgol yn darparu eitemau o’n gwisg ysgol drwy gydol y flwyddyn, a hynny am brisiau cystadleuol, heb unrhyw gost ychwanegol. Mae’r POSTIO, y PACIO a’r DYCHWELIADAU yn rhad ac am ddim.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ynghylch manylion penodol ein gwisg ysgol a gwybodaeth am feintiau, gallwch gysylltu â Llinell Gymorth Trutex. I gael y manylion, y rhif yw 01200 421206. Mae TRUTEX hefyd yn gwarantu y bydd 10% o bob eitem o’r wisg ysgol a brynir drwy’r Cyswllt Ysgol, yn cael ei drosglwyddo yn ôl i’r ysgol. Ein bwriad yw defnyddio’r arian hwn i ddarparu gwell cyfleusterau ar gyfer eich plentyn chi.

Gallwch eu prynu trwy’r mannau canlynol:

Grant Cynhaliaeth a Dillad

Os nad ydych wedi llenwi’r ffurflen briodol ar gyfer Grant Cynhaliaeth a Dillad yn barod, cewch un o’r ysgol.

Darlun o'r gwisg ysgol.

Disgwylir i bob disgybl gymryd rhan weithgar ym mhob gwers. Efallai bod achlysur yn codi pan na fydd y disgybl yn medru cyfrannu’n ymarferol – mae dal angen dod â chit ond mae croeso iddynt ddod a thracwisg/cot h.y. dillad sy’n amddiffyn y disgybl rhag y tywydd.

Rhaid i bob disgybl ddod â’r wisg bwrpasol ar gyfer y gweithgaredd.

Bechgyn

Rygbi/Pêl Droed:

 • Crys rygbi swyddogol
 • Siorts du
 • Sanau coch
 • Esgidiau rygbi neu bel droed/ Esgidiau ymarfer

Gymnasteg/Athletiau/Pêl Fasged:

 • Siorts gwyn
 • Fest goch blaen
 • Esgidiau ymarfer sy’n amddiffyn y droed (trainers)
Illustration of the boys PE kit
Illustration of the girls PE kit
Merched

Pêl Rwyd/Hoci/Traws Gwlad:

 • Sgort ddu
 • Crys coch gyda choler
 • Crys chwys coch/du/llwyd
 • Esgidiau ymarfer sy’n amddiffyn y droed (trainers)
 • Gwaelod tracwisg du (i’w wisgo yn lle sgort pan mae’r tywydd yn oer)

Gymnasteg/Athletiau/Pêl Fasged:

 • Siorts du/Sgort ddu
 • Crys coch gyda choler
 • Esgidiau ymarfer sy’n amddiffyn y droed (trainers)

Awyr Agored ac Antur:

 • Gwisg gynnes sy’n amddiffyn rhag y tywydd – cynnwys menig, hetiau, egsidiau glaw neu esgidiau cerdded.
Disgyblion TGAU ac UG/U:

Oherwydd natur ymarferol gweithgareddau allgyrsiol a gwersi TGAU ceir cyfle i brynu crys du/gwyn gyda choler gyda bathodyn yr ysgol ac enw arno.

* Ni chaniateir esgidiau ffasiwn ysgafn *

Mae yna ragor o bolisïau ar gael isod, ac o'r ysgol os gofynnwch amdanynt.

Diogelu Plant

Gwrth Fwlian

Perthnasoedd ac Ymddygiad

Polisi Lockdown

Presenoldeb

Cwricwlwm

Offeryn Llywodraeth

CCTV

Diolegu Data