MENU


Mae’r cysylltiad rhwng presenoldeb rheolaidd a chyflawniad wedi cael ei brofi. Dyna pam yr ydym yn atgoffa'r myfyrwyr yn gyson o bwysigrwydd presenoldeb a phrydlondeb. Gosodir targed presenoldeb heriol o 97% i bob disgybl. Cyhoeddir i rieni bob tymor am bresenoldeb eu plentyn trwy'r raglen 'Callio'.Rydym hefyd yn cadw llygad barcud ar bresenoldeb a cheisiwn gyfathrebu'n gynnar gyda rhieni neu warcheidwaid os bydd patrymau diffyg presenoldeb.

Prydlondeb

Rhaid i ddisgyblion gyrraedd eu gwersi yn brydlon. Rhaid iddynt hefyd gyrraedd cofrestru yn brydlon erbyn 8.25 a.m. Os bydd digwydd i’r bws gyrraedd yn hwyr, rhaid i’r disgyblion fynd i’r brif fynedfa a llofnodi yn y dderbynfa.

Absenoldeb

Gofynnir i rieni gysylltu gyda'r ysgol  erbyn 9.30yb trwy alwad ffôn neu e-bost, os gwelwch yn dda, ar ddiwrnod yr absenoldeb, yn esbonio'r rheswm am absenoldeb eich plentyn o’r ysgol.  Bydd methiant i gynnig esboniad ysgrifenedig yn golygu cofnod yn y gofrestr o absenoldeb anawdurdodedig. Os oes unrhyw broblem yn codi o ran absneoldeb allwch cysylltu gyda Ms Monique Thomas yn y swyddfa neu Mrs Sharon Risby (Swyddog Lles Addsygol) i drafod eich pryderon.

Cludiant

Os ydych yn teilyngu cludiant fe’i trefnir gan y Swyddfa Addysg Ranbarthol, CSB Caerffili.

Cysylltwch trwy 01443 864810

Linc i Bolisi Presenoldeb