MENU


Mae sawl gwahanol fath o fwlio: bwlian corfforol, bwlian geiriol, bwlian cymdeithasol, lledu straeon maleisus.

Mae’r staff yn deall yr amrywiol fathau o fwlian. Bydd y staff yn wyliadwrus hefyd rhwng gwersi, ac ar derfyn dydd. Bydd staff yn wyliadwrus am arwyddion bod rhywbeth o le, e.e. dirywiad mewn safon gwaith, salwch heb eglurhad derbyniol, anniddigrwydd, amharodrwydd i gymryd rhan, llyfrau wedi eu difrodi, niwed corfforol.

Bydd yr athrawon yn gwrando ac yn ystyried o ddifri unrhyw gwyn gan ddisgybl. Byddant yn cymryd gofal i sicrhau diogelwch y disgybl. Bydd y staff yn cofnodi’r digwyddiad ac yn hysbysu’r athro dosbarth a’r pennaeth blwyddyn priodol. Bydd disgwyl i’r disgybl a’r athro gofnodi manylion y digwyddiad ar bapur.

Sicrheir bod y disgybl/disgyblion priodol yn deall difrifoldeb y digwyddiad. Bydd pawb yn deall bod cofnod o’r digwyddiad yn cael ei gadw. Atgoffir y bwli bod ymddygiad o’r math hwn yn peri loes i ddisgyblion eraill. Bydd y sancsiynau y penderfynir arnynt yn cosbi’r disgybl am yr ymddygiad. Caiff y sefyllfa ei monitro yn feunyddiol a bydd dilyn i fyny trwyadl yn digwydd.

Lle mae’r sefyllfa yn parhau fe fydd yr ysgol yn cysylltu gyda’r cartref. Mewn achos difrifol fe fydd angen i’r rhieni ddod i’r ysgol i drafod ac os profir bod bwlian wedi digwydd, y mae diarddeliad yn bosibl.