MENU

Posted on: 0:22/01/2020

Newidiadau Arfaethedig i’r Wisg Ysgol

Hoffem ddiolch i bob un a gymerodd rhan yn y broses ymgynghori yn ddiweddar.  Cynhaliwyd cyfarfod llywodraethwyr yr ysgol yr wythnos hon i drafod canlyniadau’r broses ymgynghori.  Dyma grynodeb o’r drafodaeth:

  • Mae’n bur amlwg bod disgyblion, staff a rhieni’n falch iawn o’r wisg ysgol bresennol, am ei bod o safon uchel, yn unigryw ac yn rhan annatod o hunaniaeth a hanes yr ysgol.
  • Os am newid, y dewis mwyaf poblogaidd ymysg disgyblion, rhieni a staff yw’r crys gwyn, gyda’r tei sydd â thri lliw (tei presennol y bechgyn).
  • Er bod crysau gwyn yn rhatach, mae nifer yn poeni am ba mor rhwydd y maent yn gallu mynd i edrych yn flêr.
  • Ar hyn o bryd mae modd golchi pob eitem o’r wisg ysgol ar yr un pryd.  Pe bai crysau gwyn byddai angen golchi’r rhain ar wahân.
  • Un cyfaddawd fyddai cadw’r ddwy wisg ysgol sydd gennym eisoes, a rhoi rhyddid i ddisgyblion ddewis pa un sydd orau ganddynt.  Rydym yn rhagweld na fyddai llawer o ddisgyblion, os o gwbl, yn dewis newid lliw.  A fyddai hyn yn golygu bod gennym wisg ysgol “answyddogol” i fechgyn/merched?  O bosib ni fyddai’r opsiwn yma’n ei wneud yn haws i unigolion sydd yn cael anhawster gyda’u hunaniaeth rywiol (gender identity)..
  • Mae’r cyfarwyddyd yn y ddogfen ymgynghorol yn eithaf clir; “Ni ddylai polisïau gwisg ysgol wahaniaethu rhwng gwahanol eitemau o ddillad ar sail rhyw neu rywedd”.  Mi allwn adael y wisg ysgol fel y mae, ond a ddylem fel ysgol fod yn anwybyddu canllawiau Llywodraeth Cymru?  Amgaeaf gopi o’r ddogfen ymgynghorol.

Penderfyniad y corff llywodraethol felly yw ymestyn y cyfnod ymgynghori, a gofyn i ddisgyblion, staff a rhieni am eu barn unwaith eto.

 

Cliciwch ar y ddolen i gael mwy o wybodaeth.

< Cliciwch Yma Am: Drafft Ymgynghori ar Bolisïau Gwisg ac Ymddangosiad Ysgol