MENU

Posted on: 0:12/12/2019

Bwletin Y Dreigiau.

Pwy yw’r Dreigiau?

Criw bach brwd ydym ar hyn o bryd o ddisgyblion blwyddyn 7,8 a 9 sy’n ymfalchio yn yr iaith Gymraeg ac sydd am fwynhau defnyddio’r Gymraeg mewn modd naturiol ac mewn amgylchiadau anffurfiol yng nghlwb y Dreigiau. Rydym bellach yn cwrdd dwy waith yr wythnos adeg yr awr ginio ac wedi mwynhau pob math o weithgareddau anffurfiol megis chwarae gemau bwrdd, ymchwilio i apiau Cymraeg, creu cylchgrawn a gwrando ar gerddoriaeth gyfoes Gymraeg. Rydym bellach wedi bod wrthi yn creu fideos i hyrwyddo’r Gymraeg adeg Diwrnod Shw Mae ac adeg gêm bêl droed fawreddog rhwng yr athrawon a’r Chweched dosbarth adeg diwrnod Plant Mewn Angen.

Beth yw ein gweledigaeth?

Ein gweledigaeth yw hyrwyddo’r iaith a chyfrannu tuag at uchelgais llywodraeth Cymru o gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru i 1,000,000 erbyn 2050. Rydym am roi’r cyfleoedd hynny a fydd yn ysbrydoli disgyblion Cwm Rhymni i ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd o’u bywydau ac i ddangos mai nid iaith gwersi yn unig yw hi.

Sefydlu Is Bwyllgor y Dreigiau.

Braint ac anrhydedd oedd cael bod yn bresennol i wrando ar fwrlwm o syniadau’r Dreigiau yng nghynhadledd yr Is Bwyllgorau a gynhaliwyd ym mis Hydref. Cawsom gyfle i rannu syniadau gyda disgyblion y ddau safle ac uchafbwynt y diwrnod oedd rhaeadru ein hamcanion. Ein gobeithion eleni felly yw:-

1. Rhaeadru gwybodaeth am raglenni, cerddoriaeth ac apiau Cymraeg

2. Lledaenu'r Gymraeg i'r gymdeithas ehangach (yn benodol staff y ffreutur, gofalwyr a’r llywodraethwyr).

3. Dosbarthu gair yr wythnos

4. Hyrwyddo'r Gymraeg wrth ddathlu digwyddiadau pwysig.

Mae’r gwaith eisoes ar waith ac rydym bellach wedi dosbarthu taflenni cymorth i rieni adeg Noson Rhieni Blwyddyn 7, wedi dathlu diwrnod Shw Mae ac wedi rhaeadru gwybodaeth am fand y mis sef Yr Eira.

Ein hymgyrch fawr y tymor nesaf fydd cryfhau’r berthynas gyda’r gweithle gan gynnig gwersi agoriadol Cymraeg a chreu posteri/cerdiau annog y Gymraeg i staff y ffreutur/gofalwyr a’r llywodraethwyr. Camau bach yw’r rhain ar hyn o bryd ond gobeithiwn y bydd y pethau bychain yn hadau a fydd yn dwyn ffrwyth felly dewch ddreigiau Cwm Rhymni, oes gennych chi’r gyts i ymuno gyda ni? Tua’r Goleuni!

Os oes unrhyw riant neu gynddisgybl sydd yn medru ein cynorthwyo i hybu’r iaith neu yn fodlon siarad am eu profiadau cadarnhaol wrth hyrwyddo’r Gymraeg yn y gymuned neu yn eu gwaith, cofiwch gysylltu â ni. Diolch